top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van HMA interdesign BV. Hierna te noemen : “Leverancier”

Algemene Voorwaarden d.d. 1 februari 2011 + aanpassing d.d. 25 mei 2018

 

1.Algemene bepalingen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen, of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillig of zij mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen, respectievelijk door Leverancier zijn bevestigd.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.

1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden tot 4 weken na de datum van uitbrengen, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan dient te beantwoorden.
De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders nadrukkelijk te zijn overeengekomen zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Alle prijzen zijn af magazijn.

3.3 De kosten van verpakking en de voorschotten terzake van vracht- en andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekerings- premies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats af magazijn/leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de leverancier ongeacht wat is bepaald in artikel 7. Dit is eveneens het geval indien de wederpartij de levertijd om welke redenen dan ook wil verlengen. De wederpartij is in deze gevallen alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

 

5. Levertijd

5.1 Opgegeven levertermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Leverancier geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan afnemers jegens Leverancier geen enkele aanspraak doen op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen.  

 

6. Deelleveringen

6.1 De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

7. Transport/risico

7.1 Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen, of afnemer de zaken zelf (doet) afhalen bij het magazijn van Leverancier. Verzending en transport geschieden voor rekening van de Leverancier.

7.2 Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van leverancier van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de Leverancier tot het moment dat de afnemer de koopsom volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier op de afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.

8.2 Door de leverancier geleverde zaken, die als vermeld onder lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

8.3 Het is de afnemer niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

 

9. Betaling en zekerheid

9.1 Facturen van Leverancier dienen binnen de op de factuur aangegeven termijn aan Leverancier door afnemer te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze.

9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.3 Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het lid 9.1 bedoeld, is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.

9.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor al heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

9.5 Ingeval van niet-tijdige betaling worden de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

9.6 De leverancier is steeds gerechtigd om wat hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de afnemer op de leverancier

9.7 Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij vooraf in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

9.8 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

9.9 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

9.10 Indien de wederpartij verkeerde informatie heeft verschaft betreffende maatvoering van de ruimten dient de wederpartij de hierdoor eventueel onjuiste levering geheel af te nemen en ook in zijn geheel te betalen. Dit geldt ook indien de wederpartij de orderbevestiging getekend heeft, waar de leverancier verantwoordelijk is voor de onjuiste maatvoering van de ruimten of andere niet geconstateerde fouten.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen: aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook; indirecte schade; gevolgschade; schade wegens gederfde winst; vertragingsschade; schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de afnemer; schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

10.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht.

10.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.

10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

10.5 De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken.

10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de leverancier ten hoogste een bedrag van Euro 450.000 verschuldigd per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

11. Gebreken; klachttermijnen

11.1 De afnemer dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wafnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, Te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomen; of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de afnemer deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de leverancier.

11.4 Klachten over facturen dient de afnemer binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.

11.5 Indien de afnemer geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

12. Garantie

12.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5.

12.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de leverancier en dient bij de leverancier te worden ingeleverd.

12.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

12.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

12.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door de leverancier gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door de leverancier van het beroep op garantie, de leverancier in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van de leverancier te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

12.6 Indien de leverancier onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van de leverancier of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van de leverancier voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.

13. Intellectuele eigendom/auteursrechten

13.1 De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door de leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

13.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de leverancier niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

14. Ontbinding overeenkomst

14.1 Indien de afnemer niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de leverancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben direct volledig opeisbaar.

14.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met afnemer geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de leverancier komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

15. Overmacht

15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot enig schadevergoeding.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

16.7 Geschillen tussen de leverancier en de afnemer die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

bottom of page